Algemene voorwaarden Bureau Incasso

 

Definities:
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: ‘Bureau incasso’, statutair gevestigd te Almere, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73762997.
b. Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.
c. Debiteur: De schuldenaar van de opdrachtgever
d. Vordering: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle toegestane kosten en renten.
e. Hoofdsom: het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter incasso aangeboden
bedrag, zijnde het totaal aan niet door de debiteur betaalde maar wel verschuldigde bedragen. Indien het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is, wordt onder hoofdsom verstaan het ter incasso aangeboden bedrag exclusief de reeds door opdrachtgever (door)berekende kosten en rente.
f. Autoriteit: een supranationaal, nationaal, provinciaal, gemeentelijk of ander met overheidsgezag bekleed orgaan of rechter.

Toepassingsgebied:
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, e.e.a. in de ruimste zin des woords.

Afwijkende bedingen:
3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen hebben tussen partijen slechts gelding indien en voor zover de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Geen plicht tot aanvaarding van cliënt en/of opdracht:
4. Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden worden verplicht. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgevers en/of opdrachten zonder opgaaf van reden deels of geheel te weigeren.

Recht tot wijziging algemene voorwaarden:
5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene
voorwaarden, in het bijzonder indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot
de door de opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding
geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt
uiterlijk een maand voorafgaand aan de wijziging van de gewijzigde algemene voorwaarden op
de hoogte gebracht, alsmede van de ingangsdatum waarop de nieuwe algemene voorwaarden
van kracht zullen zijn.

Incasso:
6. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer opdracht geeft één of meerdere vorderingen voor hem/haar te incasseren, verleent de opdrachtgever de opdrachtnemer uitdrukkelijk – ex artikel 3:60 e.v. BW – een herroepelijke volmacht om in zijn/haar naam alle benodigde incassohandelingen te verrichten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk en/of nuttig zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
a. het schriftelijk (per brief en/of elektronisch), telefonisch en/of in persoon benaderen van de debiteur(en).
b. het aan de debiteur(en) in rekening brengen van wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten, waarbij de incassokosten voor consumenten zijn vastgesteld in de Wet Incassokosten (WIK), die per 1 juli 2012 in werking is getreden.
c. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, volgens opdrachtnemer redelijke betalingsregeling. Onder redelijke betalingsregeling wordt verstaan volledige voldoening van de hoofdsom, kosten, rente en overige kosten binnen 12 maanden.
d. het ontvangen van gelden van de debiteur(en) op het rekeningnummer van de opdrachtnemer.
e. het voor rekening en risico van de opdrachtgever en naar professioneel inzicht van de opdrachtnemer opvragen van informatie betreffende de debiteuren bij de Kamer van Koophandel, de Basisregistratie Personen, het Kadaster, et cetera.
f. De verleende volmacht is een herroepelijke volmacht en duurt voort tot aan het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtnemer kenbaar maakt dat zij de volmacht herroept.
7. opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies bij de opdrachtgever.

Betalingen door debiteuren:
8. Er is sprake van betaling wanneer de debiteur(en) van de opdrachtgever de vordering(en) deels of in zijn geheel aan opdrachtnemer, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen en door de opdrachtgever geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van de vordering.
9. Betaling(en) door de debiteur(en) van de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surseance of faillissement van opdrachtnemer.
10. Indien de opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten opdrachtnemer om een betalingsregeling met de debiteur(en) treft, met debiteur(en) een schikking treft, van verdere incassobehandeling afziet, dan wel wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer, ondanks ingebrekestelling, niet langer van de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking voorziet, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering(en), kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd.
11. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedure geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Verplichtingen opdrachtgever:
12. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer onverwijld in kennis te stellen van alle betalingen die hij rechtstreeks van (een) ter incasso aangeboden debiteur(en) ontvang(t)en, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel zich een andere omstandigheid voordoet of heeft voorgedaan die een verandering in het te incasseren bedrag tot gevolg heeft.
13. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door opdrachtnemer aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
14. Indien de opdrachtgever één of meer vorderingen ter behandeling wenst over te dragen aan de opdrachtnemer zal de opdrachtgever zich op verzoek van de opdrachtnemer inspannen de vordering(en) aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake, te verstrekken door opdrachtnemer.
15. De opdrachtgever zal alle ter incasso van de betreffende vordering noodzakelijke bescheiden op verzoek van opdrachtnemer aan haar overdragen c.q. ter beschikking stellen.
16. De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan opdrachtnemer met betrekking tot de overgedragen vordering(en) geen zelfstandige incassoactiviteiten meer ontplooien en ook geen incassoactiviteiten opdragen aan bedrijven gelijk of gelijksoortig aan opdrachtnemer. 17. Indien en voor zover de opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog en/of nadere schriftelijke of digitale bescheiden namens de debiteur(en) ontvangt, zal de opdrachtgever deze onverwijld aan opdrachtnemer overdragen c.q. toezenden.

Geheimhouding:
18. De opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen van overheidswege, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door de verwerking daarvan verkregen resultaten. Het voorgaande leidt uitzondering op het moment dat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk en/of elektronisch toestemming geeft, dan wel nadrukkelijk verzoekt om bepaalde gegevens te delen met derden en dit niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving.

Tarieven:
19. Alle door opdrachtnemer met opdrachtgever overeengekomen tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en andere heffingen, belastingen en rechten die worden opgelegd door een autoriteit.
20. Opdrachtnemer is gerechtigd haar tarieven op ieder moment eenzijdig te wijzigen met inachtneming van een door opdrachtnemer redelijke termijn van minimaal één maand. Deze tariefwijziging kan het gevolg zijn van inflatie, wijziging in de kostprijs en/of een door een autoriteit getroffen maatregel.
21. Aan de opdrachtgever wordt het volgende in rekening gebracht :
Incasso- en/of administratiekosten of anderszins, welke aan de wanbetaler in rekening werden gebracht, met dien verstande dat deze kosten niet door de wanbetaler werden voldaan. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedragen dan:
Factuurbedrag (zonder rente) Maximale incassokosten in percentages
Over de eerste € 2500* 15%
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5%
* Er geldt een minimum van € 40. Dit betekent dat u voor rekeningen die lager zijn dan € 267 meer dan 15% incassokosten betaalt.

Afrekening:
22. De opdrachtgever heeft aanspraak op de door opdrachtnemer, ter zake van de overgedragen vordering(en), ontvangen aflossingen op hoofdsommen en renten, verminderd met de verschotten (waaronder onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor het raadplegen van openbare registers, et cetera) en de aan de opdrachtnemer toekomende vergoedingen, waaronder ook de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten. Betalingen door de debiteur(en) van de opdrachtgever verricht aan de opdrachtnemer dan wel aan de opdrachtgever strekken eerst ter volledige dekking van de door of namens de opdrachtnemer gemaakte kosten, bij debiteur(en) in rekening gebrachte extra kosten (zoals wettelijke handelsrente en/of buitengerechtelijke incassokosten) en/of verschotten en komen als zodanig direct toe aan opdrachtnemer. opdrachtnemer is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

Aansprakelijkheid:
23. Opdrachtnemer betracht de zorgvuldigheid van een zorgvuldig opdrachtnemer als bedoeld in artikel 7:401 BW. De opdrachtnemer heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich genomen en is derhalve nimmer aansprakelijk voor een bepaald incassoresultaat.
24. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade anders dan omschreven in deze algemene voorwaarden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van vier maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.
25. In geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, daden van terreur, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of dat van door opdrachtnemer ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer, naar haar keuze, het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
26. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheid van derden, e.e.a. voor zover deze derden niet door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
27. In geval tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade, d.w.z. vergoeding van de schade die het directe gevolg is van de tekortkoming en die wordt geleden teneinde de tekortkoming te herstellen. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gederfde winst of gevolgschade. Het bedrag van de schadevergoeding is in ieder geval, ongeacht de grondslag van de gevorderde vergoeding, beperkt tot het bedrag dat door de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Dit artikellid vindt geen toepassing voor zover de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van de opdrachtnemer. In geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer, anders dan vanwege niet-tijdige premiebetaling, niet uitkeert, is de maximale gecumuleerde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van de in overeenkomst opgenomen prijs en tot 10% daarvan per afzonderlijk schadegeval, e.e.a. ongeacht de gestelde grondslag van de aansprakelijkheid.
28. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten of diensten van de opdrachtnemer.
29. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor werkzaamheden die op uitdrukkelijk verzoek en in afwijking van het advies van opdrachtnemer zijn uitgevoerd of doorgevoerd.
30. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
31. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.
Betaling
32. Betaling van de facturen van de opdrachtnemer vindt in beginsel plaats middels verrekening met de voor de opdrachtgever ontvangen gelden. De opdrachtgever kan tegen een verrekening alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 10 dagen na datum van de verrekening te worden gemaakt.
33. De opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor om tussentijds aan de opdrachtgever te factureren. Tevens behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om voorschotfacturen te versturen voor haar honorarium en/of verschotten. De opdrachtnemer kan in dit laatste geval opteren haar werkzaamheden pas aan te vangen c.q. voort te zetten na ontvangst van de betaling van deze voorschotfacturen. Van een dergelijke optie zal de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch in kennis worden gesteld.
34. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft de opdrachtnemer het recht wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de opdrachtgever, berekend vanaf de vervaldatum van betreffende factuur tot en met de dag der algehele voldoening van betreffende factuur. Indien betaling na herhaaldelijk verzoek uitblijft, heeft de opdrachtnemer het recht een incassoprocedure te starten en daarbij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van de uitstaande hoofdsom per factuur. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een bedrag aan incassokosten in rekening te brengen voor zover deze kosten hoger liggen dan 15% van de uitstaande hoofdsom per factuur.
35. Wanneer de opdrachtnemer haar vordering in rechte op de opdrachtgever dient te verhalen, is de opdrachtgever, onverminderd hetgeen is omschreven in artikel 33 van deze algemene voorwaarden, tevens gehouden de volledige juridische kosten (salaris gemachtigde/advocaat, deurwaarderskosten en griffierechten) te voldoen, evenals de kosten ter eventuele executie van een veroordelend vonnis of arrest.
36. Opdrachtnemer hanteert een betaaltermijn van 14 dagen, tenzij in de overeenkomst met de opdrachtgever nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
37. Betalingen aan de opdrachtnemer dienen binnen de afgesproken termijn te worden verricht. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijds te factureren aan de opdrachtgever.

Duur van de overeenkomst:
38. De bepalingen van de algemene voorwaarden gelden vanaf de datum waarop de (raam)overeenkomst is ondertekend, dan wel vanaf de datum dat de opdrachtgever stilzwijgend of op andere wijze blijk heeft gegeven in te stemmen met de (raam)overeenkomst.
39. Opdrachtnemer is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde vordering(en) met inachtneming van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de gesloten overeenkomst, voor zover hier afwijkende bepalingen in zijn opgenomen, uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening. Afwijkende bepalingen die zijn opgenomen in de gesloten overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever prevaleren te allen tijde boven bepalingen volgens de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
40. Opdrachtnemer is gerechtigd iedere overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen, indien opdrachtgever in strijd handelt met een of meer bepalingen van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en/of de van toepassing zijnde voorwaarden niet of niet volledig nakomt.
41. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Middels deze bepaling wordt uitdrukkelijk afgeweken van artikel 7:408 lid 1 BW.

Afwijkende overeenkomsten:
42. Opdrachtnemer is gerechtigd ten aanzien van de in dit reglement bepaalde voorwaarden en tarieven andersluidende overeenkomsten te sluiten.

Derdengelden:
43. Gelden die door of namens de opdrachtnemer ten behoeve van de vordering(en) op de debiteur(en) van de opdrachtgever worden ontvangen, worden in depot gehouden op het rekeningnummer van Ontvangsten Bureau Incasso NL33 INGB 0009 4878 69, e.e.a. totdat algehele betaling van de vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van het honorarium en de door opdrachtnemer gemaakte of nog te maken kosten, verschotten daaronder begrepen. Ter zake deze gelden geldt nog het volgende:
a. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
b. Op verzoek van de opdrachtgever legt opdrachtnemer rekening en verantwoording af, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden of de (raam)overeenkomst anders is bepaald.
c. Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan de opdrachtnemer, wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan de opdrachtnemer toekomende incassokosten, wettelijke handelsrente, provisie en gemaakte kosten. De niet verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten en de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als salaris gemachtigde wordt toegewezen, worden eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.
44. Aan de opdrachtgever toekomende gelden worden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand dat het dossier voor (eind)afrekening met de opdrachtgever in aanmerking komt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtnemer zal tegelijkertijd met de afdracht van de aan de opdrachtgever toekomende gelden een specificatie per dossiernummer(s) doen toekomen. Elk dossiernummer van de opdrachtnemer refereert aan een specifieke vordering die uit één of meer facturen ten laste van één of meer debiteuren (kan) bestaa(t)n.
45. Onterecht en/of teveel ontvangen betalingen worden teruggestort binnen 30 dagen nadat de informatie hierover is verstrekt, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
46. Betaling(en) van de debiteur(en) die bij de opdrachtgever binnenkomen, dienen maximaal een week na ontvangst door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch te worden doorgegeven aan de opdrachtnemer. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening van de opdrachtgever. Hetgeen in de eerste volzin van dit artikel is bepaald, geldt eveneens voor betalingen die door de debiteur(en) van de opdrachtgever op rekeningen van opdrachtnemer worden gedaan.

Slotbepaling:
47. Op alle geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Zwolle-Lelystad.
48. Incasso- en debiteurenbeheerdossiers dienen compleet met alle contact- en adresgegevens te worden aangeleverd, voor zover deze bekend zijn bij de opdrachtgever. De kosten voor het traceren van contact- en/of verblijfsgegevens worden additioneel doorberekend aan de opdrachtgever.
49. Met het ondertekenen van de overeenkomst van Dienstverlening verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals deze door de opdrachtnemer zijn opgesteld, alsmede dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld, althans dat een redelijke mogelijkheid aan de opdrachtgever is geboden kennis te nemen van de algemene voorwaarden.
50. In geval sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst van Dienstverlening dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
51. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De opdrachtnemer zal dan in overleg met de opdrachtgever treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Gegevens Bureau Incasso:
52.
Vestigingsadres: Bolderweg 2, 1332AT, Almere
Telefoonnummer: 085-3012916
E-mailadres (algemeen): info@bureauincasso.nl
KvK nummer: 73762997
BTW Nummer: NL002329364B19
Rekeningnummer: NL33 INGB 0009 4878 69